Μετά την 32η εβδομάδα γίνεται ο υπέρηχος εκτίμησης της καλής ανάπτυξης του εμβρύου, η μέτρηση του αμνιακού υγρού, το βιοφυσικό

προφίλ καθώς και ο έλεγχος της αιματικής ροής (Doppler) της εμβρυοπλακουντικής κυκλοφορίας.